Regjistrimi dhe pranimi

Datat

Rergjistrimi 20.03. – 23.05 2012, 08:00 – 12:00

DITA e DYERVE të HAPURA 20.03.2012, ab 14:00

PROVIMI I PRANIMIT 24.05.2012 (14:00) ose 31.08.2012 (10:00)

PROVIMIT I GJUHËS GJERMANE 31.08.2012 (për pranimin në vitin 1HTL), 10:00

Pranimi në shkollën tonë- klasat

Regjistrimet janë të mundura:

• Për klasën e 8 të arsimit të detyruar 9-vjeçar

• Për vitin e 1 (klasa 10) të shkollës së mesme teknike. Kusht paraprak janë njohuritë e gjuhës gjermane (Niveli A2), njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të matematikës.

Proçesi i pranimit

• Regjostrimi në sekretrarinë e shkollës

• Tarifa e regjistrimit: EUR 60,–*

• Paraqtitja e dokumentëve si më poshtë

 Detftesa semestrale

 Çertifikatë lindje ose fotokopje pashaporte

 2 fotografi pashaporte

• Provimi i pranimit për regjistrimin në klasën e 8 të shkollës 9-vjeçare.

• Provimi i pranimit përfshin pyetje nga gjuha dhe leximi, matematika, gjuha angleze, fizika/kimia dhe logjika.

• Provimi i gjermanishtes për pranimin në vitin e parë të shkollës së mesme teknike. Duhet të zotërohet gjuha gjermane në nivelin A2 dhe nevojiten nota të mira në matematikë dhe gjuhë angleze.

• Rezultatet e provimeve të pranimit dhe provimit të gjuhës gjermane duhet të jenë pozitiv. Në rast se mbeten vende të lira, renditja e nxënësve për tu pranuar në shkollë bëhet sipas pikëve të arrira.

• Deftesa shkollore, e cila do të paraqitet në fillimin e vitit shkollor duhet të jetë pozitive.

*Nëse nxënësi/nxënësja nuk pranohet nga drejtoria e shkollës, ai/ajo ka të drejtë ta rimarrë këtë shumë deri me datë 31.Gusht. Nëse nxënësi/ nxënësja nuk dëshiron të studiojë më në shkollën tonë (pasi është pranuar në shkollë), është e detyrueshme që ajo të lajmërojë me shkrim drejtorinë e shkollës deri më së shumti me datë 31 Gusht. Në rast të kundërt nuk ka të drejtë të kërkojë kthimin e kësaj shume.

Foto