Diploma Austriake e Gjuhës Gjermane

Rregjistim dhe informacione

Kandidatë të brendshëm

Mag. Bernd Herta

BerndHerta@htl-shkoder.com

Kandidatë të jashtëm

office@htl-shkoder.com

Website: www. htl-shkoder.com

Tel: 022210197 / Handy: 069 3714872

 

Foto