Pagesa shkollore

Pagesa shkollore financohet nga Ministria e Arsimit dhe nga prindërit e

nxënësve. Pagesa e mëposhtme për prindërit ose pikërisht për nxënësit

janë vendosur në statut nga Këshilli i Fondacionit.

  • Tarifë rregjistrimi (për herë të parë) : EUR 60,-
  • Mjete mësimore (vjetore): varet nga shpenzimet përkatëse
  • Pagesa e shkollës: 800 EUR në vit

Pagesat e Shkollës dhe pagesat e tjera vendosen nga Këshilli i Fondacionit.

Në situata të veçanta prindërit duhet t’i bëjnë kërkesë Drejtorisë së Shkollës për

shtyrjen e afatit të pagesës. Vendimi për shqyrtimin e një kërkese të tillë, pa

dyshim do të bëhet nga vetë Drejtoria e Shkollës.

Përveç kësaj ekziston mundësia e kërkësës për bursë.