Rregjistrime

Datat

Data/ ora

Aktiviteti

14.04. – 31.05.2016 (08:00-12:00) REGJISTRIMI
14.04.2016 DITA E DYERVE TE HAPURA
31.05.2016 (14:00) PROVIMI I PRANIMIT
15.4.16-05.09.16 KURS PËRGATITOR i GJ.Gjermane për nx.që regjistrohen në klasën e 9

Rregjistrimi në shkollën tonë është i mundur në klasat:

 • Proçesi i rregjistrimit: Për klasën e tetë të arsimit të detyruar.
 • Për klasën e 9. të arsimit të detyruar (njëkohësisht viti e 1. e shkollës së mesme për Teknologji Informacioni). Kusht paraprak njohuri në gjuhën gjermane të nivelit A2, njohuri në matematikë dhe në anglisht.
 • Rregjistrimi bëhet në sekretarinë e shkollës.
 • Tarifë rregjistrimi: EUR 60,–

Nëse nxënësi nuk pranohet nga Drejtoria e Shkollës, ateherë kjo tarife kthehet perseri. Nëse nxënësi/sja nuk do të pranojë vendin e fituar atëherë duhet njoftuar drejtoria e Shkollës deri më 31Gusht. Në rast të kundërt nuk keni të drejtën e kthimit të tarifës të rregjistrimit.

 • Dokumentat që nevojiten
  •  Dëftesë semestrale
  • Çertifikatë lindje me fotografi
  •  2 fotografi të formatit të dokumentave
 • Provimi i pranimit për hyrjen në klasën e 8 të shkollës nëntëvjeçare. Provimi i pranimit përfshin lëndet: gjuhë shqipe, matematikë, gjuhë angleze, fizikë/kimi dhe logjikë.
 • Provimi pranimit për gjermanisht për nxënës që regjistrohen në klasën e 9 të arsimit të detyruar (vitin e parë të shkollës së mesme teknologji informacioni) nevojiten njohuri të gjuhës gjermane të nivelit A2 dhe nota të mira në matematikë dhe anglisht.
 • Provimet e pranimit për secilin nivel dhe dëftesa vjetore duhet të jetë pozitive. Nëse fitues janë më tepër se kapaciteti i shkollës atëherë bëhet seleksionimi i nxënësve sipas pikëve të fituara në provimin e pranimit.
 • Deftesa vjetore, e cila duhet të paraqitet në fillimin e vitit shkollor duhet të jetë pozitive.