Monthly Archives: May 2010

Diploma gjuhe tek shkolla austriake

Që prej këtij viti shkollor shkolla austriake „Peter Mahringer“ është qendër provimesh për diplomën austriake të gjuhës gjermane. 

Diplomat e standartizuara të gjuhës kërkohen gjithmonë e më shumë në të gjithë Europën nga shumë firma, institucione dhe universitete.

Në maj, në shkollë, u zhvillua provimi i gjuhës për nivelin A2, provim i cili u kalua me shumë sukses nga nxënësit e viteve të para. Në vazhdim do të ofrohen edhe provime të tjera.

Wolfgang Ludwig

Foto

Dita e gjuhes

Foto

PQM

Foto