Monthly Archives: April 2009

Njoftojmë që Shkolla nëntëvjeçare cikël i lartë private Austriake, ka filluar rregjistrimet për klasen nëntë (vitin parapërgatitor).

Rregjistrimet nga 27.03 deri më 30. 04. 2008
ora: 9.00-12.00

Për rregjistrimin nevojiten:

  • Çertifikatë lindje
  • Dëftesë semestri e klases se tete
  • 4 Fotografi
  • EUR 60,– (tarifë rregjistrimi, )

 

Adresa e Zyrës së Shkollës Austriake:
L. Qafehardhi
Shkodër
Rr.Nënë Klelja
(Arra e madhe, “ish caritas-i”)
Rregjistrimet nga 27.03 deri më 30. 04. 2008
ora: 9.00-12.00

 

Nxënës që nuk kanë mundësi financiare, mund të paraqesin kërkesën për bursë shkollore

 

Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni
me adresën e E-mailit: office@htl-shkoder.com
ose me numrit e telefonit: 069 37 14 872